Croatian English French German Italian Slovenian Spanish
Baner
Baner
Baner

Edukacija potrošača

Kliknite na sliku, kad vam se otvori stranica kliknite na "Ujedinjeno Kraljevstvo"

Medijski nas prati


Budite informirani ! Slušajte redovito radio Mrežnicu !Udruga "Korana"

Vrijeme

An error occured during parsing XML data. Please try again.

Pregled posjećenosti

Članova : 2
Sadržaj : 73
Posjete Sadržajima : 81013

PrijavnicaFacebook Like Box

Zakon o obveznim odnosima (kupac) PDF Ispis E-mail

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

(Narodne novine broj 35/2005 – 17.03.2005) Koristiti uz odredbe članaka 5. i 6. Zakona o zaštiti potrošača

 

Načelo jednake vrijednosti činidaba


Članak 7.


(1) Pri sklapanju naplatnih pravnih poslova sudionici polaze od načela jednake vrijednosti uzajamnih činidaba.

(2) Zakonom se određuje u kojim slučajevima narušavanje toga načela povlači pravne posljedice


2. Odgovornost za materijalne nedostatke


Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara


Članak 400.


(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

 

Kad postoje materijalni nedostaci


Članak 401.


(1) Nedostatak postoji:
1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako suuzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

(2) Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

 

Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara


Članak 402.


(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bilipoznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).

(4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 

Pregled stvari i vidljivi nedostaci


Članak 403.


(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacimaobavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez
odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbezbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po tojosnovi pripada.

(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanjuugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregledstvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučajukupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti jedati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostatakau roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

 

Skriveni nedostaci


Članak 404.


(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavateljau roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog
ugovora – bez odgađanja.

(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.

(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

 

Rokovi u slučaju popravka, zamjene i sl.


Članak 405.


Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari,zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva članka počinju teći od predajepopravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

 

Obavijest o nedostatku


Članak 406.


(1) U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru.

(2) Ako obavijest o nedostatku koju je kupac pravodobno poslao prodavateljupreporučenim pismom, brzojavom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne prodavatelju, smatra se da je kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti prodavatelja.

 

Značenje činjenice da je prodavatelj znao za nedostatak


Članak 407.


Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obvezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokazao tek nakon proteka dvije godine od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

 

Ograničenje i isključenje odgovornosti za materijalne nedostatke


Članak 408.


(1) Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavateljevu odgovornost zamaterijalne nedostatke stvari.

(2) Odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ništetna je ako je nedostatak bio poznat prodavatelju, a on o njemu nije obavijestio kupca, a i onda kad je prodavatelj nametnuo tu odredbu koristeći se svojimmonopolskim položajem te ako se radi o potrošačkom ugovoru.

(3) Kupac koji se odrekao prava na raskid ugovora zbog nedostatka stvari zadržava ostala prava zbog tih nedostataka.

 

Prisilna javna prodaja


Članak 409.


Odgovornost za materijalne nedostatke isključena je kod prisilne javne prodaje.

 

Prava kupca


Članak 410.


(1) Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:
1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
3) zahtijevati sniženje cijene,
4) izjaviti da raskida ugovor.

(2) U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je ovaj zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

(3) Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

 

Neispunjenje ugovora u razumnom roku


Članak 411.


Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava
pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

 

Kad kupac može raskinuti ugovor


Članak 412.


(1) Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni
primjereni rok za ispunjenje ugovora.
(2) Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je
prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz
okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u
naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može
ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

 

Raskid ugovora po samom zakonu


Članak 413.


(1) Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom
zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor
održava na snazi.
(2) Isto vrijedi i u slučaju ispunjenja s nedostatkom obveze kod koje je ispunjenje u
određenom roku bitan sastojak ugovora.

 

Djelomični nedostaci


Članak 414.


(1) Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari,
odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih
članaka samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine
što nedostaju.
(2) Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar
čini cjelinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu
u cjelini.

 

Kad je prodavatelj dao kupcu veću količinu


Članak 415.


(1) Trgovačkim ugovorom o kupoprodaji, kad je prodavatelj stvari određenih po rodu
dao kupcu veću količinu nego što je ugovoreno, a kupac u razumnom roku ne izjavi da
višak odbija, smatra se da je primio i taj višak te je dužan platiti ga po istoj cijeni.
(2) Ako kupac odbije primiti višak, prodavatelj je dužan naknaditi kupcu štetu.

 

Kad je određena cijena za više stvari
Članak 416.


(1) Kad je jednim ugovorom i za jednu cijenu prodano više stvari ili jedna skupina
stvari, pa samo neke od njih imaju nedostatke, kupac može raskinuti ugovor samo u
pogledu tih stvari, a ne i ostalih.
(2) Međutim, ako one čine jednu cjelinu tako da bi njihovo razdvajanje bilo štetno,
kupac može raskinuti cijeli ugovor, ili ako on ipak izjavi da raskida ugovor samo u
pogledu stvari s nedostatkom, prodavatelj sa svoje strane može raskinuti ugovor i u
pogledu ostalih stvari.

 

Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostatka

Članak 417.

(1) Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće
vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.
(2) Ipak kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar
potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid
ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on
odgovara.
(3) Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju
obveze kupca da pregleda stvar, ili ako je kupac prije nego što je otkriven nedostatak
potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje
ili izmjena bez značenja.

 

Očuvanje ostalih prava


Članak 418.


Kupac koji je zbog nemogućnosti da vrati stvar ili da je vrati u stanju u kojem ju je
primio izgubio pravo da raskine ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog
postojanja nekog nedostatka.

 

Učinci raskida zbog nedostatka


Članak 419.


(1) Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid
dvostranoobveznih ugovora zbog neispunjenja.
(2) Kupac duguje prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće
vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.

 

Sniženje cijene


Članak 420.


Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i
vrijednosti stvari s nedostatkom, u vrijeme sklapanja ugovora.

 

Postupno otkrivanje nedostataka


Članak 421.


Kupac koji je postigao sniženje cijene zbog postojanja nekog nedostatka može
raskinuti ugovor ili zahtijevati novo sniženje cijene ako se naknadno otkrije neki drugi
nedostatak.

 

Rok za ostvarivanje prava


Članak 422.


(1) Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih
ostvaruje.

(2) Međutim, kupac koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostataka može nakon proteka ovoga roka, ako još nije isplatio cijenu, zahtijevati dase cijena snizi ili da mu se naknadi šteta, kao prigovor protiv prodavateljeva zahtjeva da mu se isplati cijena.

3. Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija)

 

Odgovornost prodavatelja i proizvođača

Članak 423.

(1) Kad je prodavatelj predao kupcu jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umjesto nje preda stvar koja je ispravna.

(2) Ova pravila ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti prodavatelja za
nedostatke stvari.

(3) U jamstvu moraju biti navedena prava iz jamstva koja pripadaju kupcu, te jasno navedeno da jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

(4) Jamstvo mora sadržavati pojedinosti koje su potrebne kupcu za ostvarivanje njegovih prava, a posebno trajanje jamstva i teritorijalno područje važenja, te ime, odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo.

(5) Neispunjenje obveza iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne utječe na valjanost jamstva.

 

Traženje popravka ili zamjene

Članak 424.

(1) Kupac može zbog neispravnosti stvari zahtijevati od prodavatelja, odnosno od proizvođača popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio.

(2) On ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

 

Produljenje jamstvenog roka

Članak 425.

(1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

(2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

 

Raskid ugovora i sniženje cijene

Članak 426.

Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

 

Troškovi i rizik

Članak 427.

(1) Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu.

(2) Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

 

Odgovornost više proizvođača

Članak 428.

Kad je u izradi stvari sudjelovalo više samostalnih proizvođača pojedinih dijelova stvari ili izvođača pojedinih radova, njihova odgovornost prema proizvođaču stvari za njezinu neispravnost, koja potječe od tih dijelova ili od tih radova, prestaje kad prestane odgovornost proizvođača stvari prema kupcu.

 

Rok za ostvarivanje prava

Članak 429.

Prava kupca prema proizvođaču po osnovi jamstvenog lista gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je od njega zatražio popravak ili zamjenu stvari.

 

4. Odgovornost za pravne nedostatke

Pravni nedostaci

Članak 430.


(1) Prodavatelj odgovara ako na prodanoj stvari postoji neko pravo trećega koje isključuje, umanjuje ili ograničuje kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obaviješten, niti je pristao uzeti stvar opterećenu tim pravom.

(2) Prodavatelj nekog prava jamči da ono postoji i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje.

 

Obavješćivanje prodavatelja

Članak 431.


Kad se pokaže da treća osoba polaže pravo na neku stvar, kupac je dužan obavijestiti prodavatelja o tome, osim kad je to prodavatelju već poznato, i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili zahtjeva trećega ili da mu, kad su objekt ugovora stvari određene po rodu, isporuči drugu stvar bez pravnog nedostatka.

 

Prava kupca

Članak 432.


(1) Ako prodavatelj ne postupi po zahtjevu kupca, u slučaju oduzimanja stvari od kupca, ugovor se raskida po samom zakonu, a u slučaju umanjenja ili ograničenja kupčeva prava, kupac može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

(2) Ako prodavatelj ne udovolji kupčevu zahtjevu da u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili zahtjeva trećega, kupac može raskinuti ugovor ako se zbog toga njegova svrha ne može ostvariti.

(3) U svakom slučaju kupac ima pravo na naknadu pretrpljene štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.

(4) Međutim, ako je kupac u času sklapanja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta, ili da njegovo pravo bude umanjeno ili ograničeno, nema pravo na naknadu štete ako se ta mogućnost ostvari, ali ima pravo na povrat, odnosno sniženje cijene.

 

Kad kupac ne obavijesti prodavatelja

Članak 433.

Kupac koji se, ne obavijestivši prodavatelja, upustio u spor s trećim i spor izgubio, može se ipak pozvati na prodavateljevu odgovornost za pravne nedostatke, osim ako prodavatelj dokaže da je on raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe.

 

Kad je pravo trećega očito osnovano

Članak 434.

(1) Kupac ima pravo pozvati se na prodavateljevu odgovornost za pravne nedostatke i kad je bez obavijesti prodavatelja i bez spora priznao očito osnovano pravo trećega.

(2) Ako je kupac isplatio trećemu stanoviti iznos novca da bi odustao od svoga očitog prava, prodavatelj se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi kupcu isplaćeni iznos i pretrpljenu štetu.

 

Ugovorno ograničenje ili isključenje prodavateljeve odgovornosti

Članak 435.

(1) Odgovornost prodavatelja za pravne nedostatke može se ugovorom ograničiti ili sasvim isključiti.

(2) Ali ako je u vrijeme sklapanja ugovora prodavatelju bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat neki nedostatak u njegovu pravu, odredba ugovora o ograničenju ili isključenju odgovornosti za pravne nedostatke ništetna je.

 

Ograničenje javnopravne naravi

Članak 436.

Prodavatelj odgovara, prema ovim pravilima, i u slučaju kad postoje posebna ograničenja javnopravne naravi koja kupcu nisu bila poznata, ako je prodavatelj za njih znao ili je znao da se mogu očekivati, a nije ih kupcu priopćio.

 

Rok za ostvarivanje prava

Članak 437.

(1) Pravo kupca po osnovi pravnih nedostataka gasi se istekom godine dana od saznanja za postojanje prava trećega.

(2) Ali ako je treća osoba prije isteka toga roka pokrenula spor, a kupac pozvao prodavatelja da se u spor umiješa, pravo kupca gasi se istekom šest mjeseci nakon pravomoćno okončanog spora.

 

IV. OBVEZE KUPCA

1. Isplata cijene

Vrijeme i mjesto isplate

Članak 438.

(1) Kupac je dužan platiti cijenu u vrijeme i na mjestu određenom u ugovoru.

(2) U nedostatku ugovorne odredbe ili drukčijih običaja plaćanje se obavlja u trenutkui u mjestu u kojem se obavlja predaja stvari.

(3) Ako se cijena ne mora platiti u trenutku predaje, plaćanje se obavlja u prebivalištu, odnosno sjedištu prodavatelja.

 

Kamate u slučaju prodaje na kredit

Članak 439.

Ako stvar prodana na kredit daje plodove ili kakve druge koristi, kupac duguje kamate otkad mu je stvar predana bez obzira na to je li dospjela obveza na isplatu cijene.

 

Isplata cijene u slučaju uzastopnih isporuka

Članak 440.

(1) U slučaju uzastopnih isporuka kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u času njezina preuzimanja, osim ako je što drugo ugovoreno ili proizlazi iz okolnosti posla.

(2) Ako je u ugovoru s uzastopnim isporukama kupac dao prodavatelju predujam, prve isporuke naplaćuju se iz predujma, ako nije što drugo ugovoreno.

 

2. Preuzimanje stvari

Članak 441.

(1) Preuzimanje stvari sastoji se u poduzimanju potrebnih radnji da bi predaja bila moguća te u odnošenju stvari.

(2) Ako kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti stvar čija mu je predaja ponuđena na ugovoren ili uobičajen način i na vrijeme, prodavatelj može, ako ima osnovanog razloga posumnjati da će kupac isplatiti cijenu, izjaviti da raskida ugovor.

 

SDPP 2015

Baner

OBAVIJEST

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača objavljen je u NN br 78/2012 i stupa na snagu 8 dana po objavi. Tako od 21. srpnja
2012.
nije dozvoljenjo naplaćivati opomene za tražbine.

Prijatelji i suradnici

Direktni prigovori

Prijave i online upiti


Ako smatrate da ste oštećeni u konzuniranju svojih potrošačkih prava iskoristite mogućnosti online prijave i pratite tijek rješavanje vašeg predmeta!


Podnesite prijavu ili nas pitajte


Provjerite status svog predmeta

Djeca kao potrošači

I djeca su potrošači
 
Kupovna moć djece
 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information